tải game

Hệ thống Hàm Tước

Hướng Dẫn | 16/07

Đạt thành tích nhất định, đại hiệp sẽ nhận được những Hàm Tước tương ứng.

Tên Hàm Tước Lực chiến cần Vật phẩm cần Hình ảnh
Siêu Phàm 18,000  
Xuất Trần 64,000  
Kinh Hồng 105,000  
Lăng Vân 236,000 Minh Chủ Lệnh *8
Ngự Không 373,000 Minh Chủ Lệnh * 14
Ngạo Thế 511,000 Minh Chủ Lệnh *23
Tung Hoành 812,000 Danh Tướng Lệnh * 60
Tiềm Long 1,139,000 Danh Tướng Lệnh * 102
Vô Song 1,1520,000 Danh Tướng Lệnh * 175
Võ Thánh 2,042,000 Danh Tướng Lệnh * 228
Ỷ Thiên 3,300,000 Lệnh Trục Lộc *4
Chí Tôn 4,500,000 Lệnh Trục Lộc *8
Truyền Thuyết 6,000,000 Hoàng Đế Lệnh *16
Thần Thoại 7,500,000 Hoàng Đế Lệnh *19

 

Lục Nhi