tải game

Hệ thống VIP Lục Mạch Thần Kiếm 3D

Hướng Dẫn | 21/07

Không chỉ tăng điểm EXP VIP, sở hữu VIP trong Lục Mạch Thần Kiếm, quý đại hiệp còn có rất nhiều phúc lợi:

Cấp VIP

Điểm EXP VIP

Phúc Lợi

1

100

Được mua Quà Chí Tôn

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +1

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +1

2

1000

Thưởng điểm danh tối đa x2

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +3

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +2

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +1

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +1

3

3000

Tăng EXP đánh quái 30%

Thưởng điểm danh tối đa x3

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +5

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +1

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +1

4

7000

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V3

Tăng EXP đánh quái 30%

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 1

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Thưởng điểm danh tối đa x4

Khiêu chiến boss mỗi ngày

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +7

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +8

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +1

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +1

5

15000

Số lượng đá trang bị có thể khảm +1

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V4

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 2

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Tự động làm nhiệm vụ bang

Thưởng điểm danh tối đa x5

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +8

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +8

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +2

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +2

6

35000

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V5

Số lượng đá trang bị có thể khảm +1

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 3

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Thưởng điểm danh tối đa x6

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +11

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +11

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +2

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +2

7

70000

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V6

Số lượng đá trang bị có thể khảm +1

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 4

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Thưởng điểm danh tối đa x7

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +12

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +11

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +2

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +2

8

15000

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V7

Số lượng đá trang bị có thể khảm +1

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 5

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Thưởng điểm danh tối đa x7

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +12

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +12

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +2

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +2

9

300000

Gồm toàn bộ đặc quyền V1-V8

Số lượng đá trang bị có thể khảm +1

Thiên Công Bí Hạp, EXP tăng 50%

Săn bảo rơi trang bị đỏ: Cấm địa tầng 6

Buff cường hóa: Công kích +100, Phòng +30

Thưởng điểm danh tối đa x7

Tăng EXP đánh quái 30%

Số lần cầu nguyện xu mỗi ngày +12

Số lần cầu nguyện EXP mỗi ngày +12

Cửu U Kiếm Chủng: Mua +3

Vấn Kiếm Giang Hồ: Mua +2

 Xem thêm

 

Tổng hợp các cách nạp thẻ vào game 

 

Lục Nhi