tải game

Loạn Chiến Sinh Tử

Hướng Dẫn | 16/07

"Điểm sát nghiệp", nghe qua có phải rất kích thích không?!

Trong hoạt động Loạn Chiến Sinh Tử, diệt quái và người chơi sẽ tích lũy điểm sát nghiệp. Số điểm này càng cao, quà sẽ càng hậu hĩnh!

Cấp mở

- Cấp 100.

Thời gian tham gia

- 12:30 - 13:00, 16:00 - 16:30, 21:00 - 21:30.

Hoạt động loạn chiến thần

- Dựa vào cấp độ mà người chơi sẽ được phân vào phụ bản khác nhau.

- Tham gia vào hoạt động, người chơi sẽ tiến hành tiêu diệt quái và người chơi khác để tích lũy điểm Sát nghiệp.

- Điểm sát nghiệp càng cao, quà sẽ càng nhiều.

- Tiêu diệt được Boss hoạt động sẽ nhận 100 điểm sát nghiệp, quái và người chơi sẽ nhận 1 điểm.

Phần thưởng

- Tiêu diệt quái có thể nhận được xu, nguyên liệu phổ biến.

- Tầm bảo lệnh cao cấp, Nhật nguyệt bài v.v…