tải game

[PB Vĩnh Kết Đồng Tâm] Hệ thống trang bị mới

Hướng Dẫn | 09/09

Muốn sử dung bộ võ công Thánh Hỏa Lệnh, trước hết phải có thần binh Thánh Hỏa Lệnh.

Thần binh Thánh Hỏa Lệnh

- Cách nhận: Thông qua từ sự kiện ingame.

- Là thần binh cần thiết mới có thể sử dụng bộ võ công Thánh Hỏa Lệnh.

- Hợp đủ 300 Mảnh thần binh Thánh Hỏa Lệnh sẽ kích hoạt Thần binh Thánh Hỏa Lệnh, kỹ năng Chí mạng +5%

Phân giải Thần binh và Trang bị

- Tại giao diện Túi nhân vật, quý đại hiệp có thể phân giải những mảnh thần binh dư thừa sang Hàn Thiết Khoáng và những trang bị khác chỉ trong cùng 1 giao diện.

- Quý đại hiệp ấn chọn vào Bán sẽ xuất hiện giao diện Phân Giải.

- Quý đại hiệp chọn vào các vật phẩm muốn Bán hoặc Phân Giải.

- Sau khi chọn, số lượng trạng bị và vật phẩm Phân Giải tương ứng sẽ hiển thị trong giao diện. Chọn Phân giải nhanh để tiến hành Phân Giải.

Lưu ý

- Phân giải Mảnh Thần Binh sẽ nhận được Hàn Thiết Khoáng với tỷ lệ như sau: 1 mảnh Lam = 1 Hàn Thiết Khoáng, 1 mảnh Tím = 2 Hàn Thiết Khoáng, 1 mảnh Cam = 3 Hàn Thiết Khoáng, 1 mảnh Đỏ = 5 Hàn Thiết Khoáng