tải game

Võ học Thiên Ma Bát Âm

Hướng Dẫn | 10/07

Ma âm thông cảm, mê hồn phiêu hương.

Nâng đàn gảy, cũng khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía.

Chiêu thức Hình ảnh Mô tả

Tọa Thượng Cầm Tâm

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và kẻ địch ở gần 390% sát thương.

Triều Ca Mộ Huyền

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và kẻ địch ở gần 500% sát thương.

Cầm Đoạn Chu Huyền

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và kẻ địch ở gần 600% sát thương.

Thiên Âm Tán Phách

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và kẻ địch ở gần 600% sát thương.

Tinh Hà Đảo Huyền

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và kẻ địch ở gần 1000% sát thương.