tải game

Tích lũy nạp Vàng, hoàn trả Giáng Long Thập Bát Chưởng

Sự Kiện | 04/08

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp vàng đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hoàn trả giá trị.

Mốc Vàng càng cao, quà càng hấp dẫn!

Thời gian

- Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2020.

Đối tượng

- Tất cả người chơi Lục Mạch Thần Kiếm.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp vàng đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hoàn trả giá trị.

Lưu ý

- Nội dung hoạt động trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (Có thể điều chỉnh). 

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

           1,000

Bạc

1000

100 Vạn Xu

2

Exp Đan x3

2

Tầm Bảo Lệnh-Cao Cấp

5

           2,000

Dấu Chân[Tiết Tấu Luật Động]

1

Rương Trưởng Thành

20

Kim Ngọc Chỉ

1

Bạc

1000

           5,000

Sủng Vân La

1

Tọa Kỵ [Ngọc Tiêu Dao]

1

Rương Trưởng Thành

40

Thiên Hà Thạch-7

2

        10,000

Thời Trang Y Phục Bộ 6

1

Thần Binh Hồng Lâm Đao

250

Long Viêm Cương

250

Bách Thảo Hoàn

1000

        20,000

Thần Binh Lạp Mai Cầm

300

Rương Trưởng Thành

80

Long Viêm Cương

250

Bách Thảo Hoàn

1000

        50,000

Tọa Kỵ Tuyệt Ảnh

1

Nguyên Liệu Phổ Biến

5000

Kim Ti Hàn Ngọc

5000

Hàn Ngọc Thạch

50

     100,000

Thần Đông Nguyệt Cầm

300

Thiên Tôn Phong - Mảnh

200

Tọa Kỵ Xích Diệm Câu

1

Rương Thiên Ma Bát Âm

1

     150,000

Sủng Jack

1

Thiên Nhai Giới - Cực

1

Thiên Nhai Bội - Cực

1

Thiên Nhai Liên-11 Cực

1

     200,000

Rương Giáng Long

1

Thần Binh Long Uyển

1

Roi Kim Lân-6

1

Móng Kim Lân-6

1

Yên Kim Lân-6

1

Chân Đạp Kim Lân-6

1

     300,000

Tọa Kỵ Trảo Hoàng Phi Điện

1

Thần Binh Đồ Long Đao

300

Rương Huyết Hải Ma Đao

1

Thiên Đăng Kỳ Nguyện - Mảnh

200

Dấu Chân-Thái Hồng Đường

1

Long Lân Phong - Mảnh

200

     400,000

Tọa Kỵ Đích Lư

1

Thần Binh Hồng Ngọc Tiêu

300

Rương Bích Hải Triều Sinh Khúc

1

Dấu Chân-Phi Long Tại Thiên

1

Đường Quả Điềm Tâm

1

Thiên Tôn Phong - Mảnh

200

 

Lục Nhi