tải game

Võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng

Tin Tức | 16/07

Giáng Long Thập Bát Chưởng được biết đến là môn võ công chí dương chí cương trong thiên hạ, uy lực tuyệt luân... 

Chiêu thức Hình ảnh Mô tả
Song Long Xuất Hải - Kỹ năng chủ động, gây cho mục tiêu gần đó 400% sát thương cơ bản.
Chiến Long Tại Dã - Kỹ năng chủ động, gây cho mục tiêu gần đó 500% sát thương.
Giao Long Phiên Giang - Kỹ năng chủ động, gây cho mục tiêu gần đó 570% sát thương.
Long Tiếu Cửu Thiên - Buff cho bản thân, tăng 10% tỉ lệ chí mạng, tăng 10% lực phòng bản thân.
Phi Long Áp Đỉnh - Kỹ năng chủ động. Gây cho mục tiêu và địch gần đó 1000% sát thương.