tải game

Võ học Lục Mạch Thần Kiếm

Tin Tức | 16/07

Lục Mạch Thần Kiếm, bộ võ học đặc biệt nhất trong tất cả các bộ võ học.

Chiêu thức Hình ảnh Mô tả

Tuyệt Thế - Thiếu Thương Kiếm

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 380% sát thương.

Tuyệt Thế -Thương Dương Kiếm

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 520% sát thương.

Tuyệt Thế - Trung Xung Kiếm

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 400% sát thương.
Tuyệt Thế - Quan Xung Kiếm - Kèm BUFF cho bản thân, tăng 10% chí mạng, giảm 10% sát thương mà bản thân phải chịu, duy trì 10s.

Tuyệt Thế - Thiếu Xung Kiếm

[Chủ động]

- Gây cho mục tiêu và địch gần đó 1000% sát thương.